นาฎศิลป์ไทย-ดนตรีไทย

       “นาฏศิลป์” หมายถึง ศิลปะการฟ้อนรำ หรือความรู้แบบแผนของการฟ้อนรำ เป็นสิ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์ด้วยความประณีต งดงาม ให้ความบันเทิง อันโน้มน้าวอารมณ์และความรู้สึกของผู้ชมให้คล้อยตาม ศิลปะประเภทนี้ต้องอาศัยการบรรเลงดนตรี และการขับร้องเข้าร่วมด้วย เพื่อส่งเสริมให้เกิดคุณค่ายิ่งขึ้น
นาฏ

ศิลปะ
หมายถึง การเคลื่อนไหวอวัยวะ การฟ้อนรำ
หรือแบบแผนของการฟ้อนรำ
หมายถึง สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นจากธรรมชาติ
นำมาดัดแปลงทำให้เกิดความ ประณีตงดงาม

นาฏศิลป์ ความหมายโดยรวม คือศิลปะการเคลื่อนไหวอวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกายอย่างประณีต อ่อนช้อย จนเกิดความงดงามวิจิตรบรรจง
ประโยชน์ของการเรียนนาฏศิลป์ไทย
-    เพื่อรักษา อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมของชาติ
-    เพื่อถ่ายทอดและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติ
-    เพื่อให้มีความรู้ทางด้านนาฏศิลป์
-    เพื่อการแสดงออกเกี่ยวกับการสร้างสรรค์อย่างเสรี
-    เพื่อให้มีทักษะในการร้องรำทำเพลงจนมีชื่อเสียง
-    เพื่อให้สามารถยึดเป็นอาชีพได้
-    เพื่อให้ชื่นชมในการแสดงและดูนาฏศิลป์
-    เพื่อฝึกความรับผิดชอบ
-    เพื่อสร้างเสริมพัฒนาการ ด้านสติปัญญา อารมณ์ สังคม
       “ดนตรีไทย” สันนิษฐานว่าได้แบบอย่างมาจากอินเดีย เนื่องจากอินเดียเป็นแหล่งอารยธรรมโบราณที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก อารยธรรมต่างๆ ของอินเดียได้เข้ามามีอิทธิพลต่อประเทศต่างๆ ในแถบเอเชียอย่างมาก ทั้งในด้านศาสนา ประเพณี ความเชื่อ ตลอดจนศิลปะแขนงต่างๆ โดยเฉพาะทางด้านดนตรี และยังถือเป็นมรดกอันล้ำค่าของชาติไทยอีกด้วย ลักษณะของเครื่องดนตรีไทยสามารถจำแนกเป็น 4 ประเภทคือ
เครื่องดีด
เครื่องดนตรีที่เล่นโดยการใช้นิ้วหรือดีดเพื่อให้เกิดเสียง
เครื่องสี        
เครื่องดนตรีที่เล่นด้วยการใช้คันชักสีไปมาที่สาย
เครื่องตี
เครื่องดนตรีที่เล่นด้วยการใช้มือหรือไม้ตี
เครื่องเป่า        
เครื่องดนตรีที่เล่นด้วยการใช้ปากเป่าให้เกิดเสียง
ประโยชน์ของการเรียนดนตรีไทย
-    เพื่อรักษา อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมของชาติ
-    เพื่อถ่ายทอดและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติ
-    เพื่อให้มีความรู้ทางด้านดนตรีไทย
-    เพื่อการแสดงออกเกี่ยวกับการสร้างสรรค์อย่างเสรี
-    เพื่อให้มีทักษะในการเล่นเครื่องดนตรีจนมีชื่อเสียง
-    เพื่อให้สามารถยึดเป็นอาชีพได้
-    เพื่อฝึกความรับผิดชอบ
-    เพื่อสร้างเสริมพัฒนาการ ด้านสติปัญญา อารมณ์ สังคม

บริษัท บวร อินเตอร์ฯ ลอว์ แอนด์ บิสซิเนส จำกัด เลขที่ 98/26,29 ซอยเอกชัย 64 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150 โทร 0-2451-0515,0-2451-0503,0-2451-0727 Fax : 0-2451-0728 E-mail : bvg_grounp@hotmail.com
คุณภาพการเรียนการสอน  l  กิจกรรมที่ผ่านมา  l  การสอบเลื่อนชั้น   l  ประวัติครู