บริษัท บวร อินเตอร์ฯ ลอว์ แอนด์ บิสซิเนส จำกัด เลขที่ 98/26,29 ซอยเอกชัย 64 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150 โทร 0-2451-0515,0-2451-0503,0-2451-0727 Fax : 0-2451-0728 E-mail : bvg_grounp@hotmail.com
ศิลปะ

       ความหมายของศิลปะ
       ตามความหมายในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน  คือ ผลแห่งความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ที่แสดงออกมาในรูปลักษณ์ต่าง ๆ ให้ปรากฏซึ่ง สุนทรียภาพความประทับใจ หรือความสะเทือนอารมณ์ ความอัจฉริยภาพ พุทธิปัญญา ประสบการณ์ รสนิยมและทักษะของแต่ละคน เพื่อความพอใจ ความรื่นรมย์ ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีหรือความเชื่อทางศาสนา

       กล่าวโดยสรุปแล้ว ศิลปะ เป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวมนุษย์เป็นสิ่งที่ให้คุณค่ามหาศาลทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ศิลปะที่ให้คุณค่าทางร่างกายเป็นศิลปะที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิต ประจำวันของมุนษย์เป็นสิ่งที่มนุษย์พบเห็นเข้าใจและเห็นคุณค่าคุณประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม แต่ศิลปะที่ให้คุณค่าทางจิตใจเป็นงานศิลปะที่มีคุณค่าในการพัฒนา มนุษย์ให้มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
ประโยชน์ของศิลปะ
1  เพื่อความเพลิดเพลินเป็นกิจกรรมยามว่างของผู้ที่สนใจ
2  ศิลปะเป็นเครื่องจรรโลงใจให้แก่มนุษย์โลก
3  ศิลปะเป็นสื่อที่ใช้ถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกของผู้ที่
    สร้างงานได้เป็นอย่างดี
4  ศิลปะสามารถทำรายได้ให้แก่ผู้ที่สร้างสรรค์งานได้
5  ศิลปะสามารถนำไปประยุกต์กับศาสตร์แขนงอื่นๆ ได้

หลักสูตรที่เปิดสอน
ศิลปะเด็ก (Kid Art)
       สอนศิลปะตามใจเด็ก แนวสร้างสรรค์รูปแบบบูรณาการตามแนวใหม่ เพื่อให้เกิดความรู้และทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์มีจินตนาการในการแสดงออกตามความสามารถ และความสนใจ โดยผ่านกิจกรรมทางศิลปะที่มุ่งพัฒนาศักยภาพภายในของเด็ก ๆ เรียนรู้กระบวนการสร้างสรรค์งานศิลปะในรูปแบบต่าง ๆ สามารถบูรณาการความรู้ทางศิลปะกับการเรียนรู้ด้านอื่น ๆ มีความสุขและสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับการเรียนรู้เทคนิคต่าง ๆ ทั้งการวาดเส้น ระบายสี การปั้นการประดิษฐ์ที่สอดคล้องกับวัยและพัฒนาการของเด็ก ๆ ในวัยนั้นๆ
หลักสูตร(ปกติ) (เด็กเล็กและเด็กโต)
1. เส้นสายลายสวย
    เรียนรู้การวาดภาพ หลักการจัดภาพ การร่างการกะสัดส่วน การลงเงา
2. สีสันสารพันเทคนิค
    ฝึกการวาดภาพระบายสีด้วยเทคนิคต่างๆ เช่น สีชอล์ก สีเทียน สีน้ำ บนพื้นผิวต่างๆ เช่น กระดาษวาดเขียน กระดาษสีโปสเตอร์
    กระดาษทราย ก้อนหิน ฯลฯ
3. สร้างสรรค์วัสดุสวยงาม
    การพับ ตัด ฉีก กระดาษ ให้เกิดเป็นรูปภาพที่สวยงาม การสร้างสรรค์ภาพปะติดด้วยวัสดุใกล้ตัว การพิมพ์ภาพด้วยวัสดุจากธรรมชาติ
    และวัสดุสังเคราะห์
4. ประดิษฐ์งานสวยด้วยตนเอง
    ศิลปะสำหรับเด็กนั้น จะมุ่งเน้นการปลูกฝังสร้างความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับศิลปะ เพื่อให้เด็กมีความรู้สึกรักในงานศิลปะและพร้อมที่จะมี
    พัฒนาการที่ดียิ่งขึ้นเรื่อยไป เพื่อฝึก EQ และสร้างสมาธิในการเรียน เหมาะสำหรับเด็กสมาธิสั้น ปัญหาการเรียนของเด็กส่วนใหญ่ใน
    ปัจจุบัน เกิดจากการขาดสมาธิในการเรียนและการอ่านหนังสือ เพราะสิ่งแวดล้อมรอบข้างและเกมส์แบบต่างๆ ช่วยให้ผ่อนคลาย ยัง
    ส่งเสริมทำให้เกิดพัฒนาการทั้งด้านความคิดและด้านอารมณ์ในด้านบวกก่อให้เกิดสมาธิในการเรียนหนังสือช่วยส่งเสริมวิชาเรียนอื่น เป็นการ
    เพิ่มทั้ง EQ และ IQ ส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้ขบวนการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การขบคิดโจทย์ การตีความจากสิ่งที่เห็นออกมาเป็นภาพ โดยจะ
    มีครูทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาแนะแนวการตีความในแต่ละโจทย์ โดยใช้วิธีการยกตัวอย่าง เรียนรู้การใช้เครื่องมือในการวาด ปั้น ภาพพิมพ์
    และเศษวัสดุเหลือใช้ใกล้ตัวนำมาสร้างสรรค์ผลงาน เป็นการฝึกให้เด็กเป็นคนช่างสังเกตุ ช่วยเหลือแบ่งปันซึ่งกันละกัน เพราะอุปกรณ์จะ
    ใช้ร่วมกัน ฝึกให้เด็กเป็นคนมีระเบียบรู้จักใช้ของและรู้ค่าของสิ่งที่ใช้

อ.นันทิยา ถวายทรัพย์ (ครูเก๋)

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ราชมงคลวิทยาเขตเพาะช่าง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
โรงเรียนอาชีวศิลปศึกษา
ปริญญาตรี สถาบันราชภัฏสวนดุสิต

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
รางวัลชมเชย ชมรมจริยธรรม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประกวดผลงานออกแบบโลโก้
และถุงผ้า
ความสามารถพิเศษ ช่างภาพ                                                

ชื่อ

การศึกษาประสบการณ์
ประวัติครู