บริษัท บวร อินเตอร์ฯ ลอว์ แอนด์ บิสซิเนส จำกัด เลขที่ 98/26,29 ซอยเอกชัย 64 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150 โทร 0-2451-0515,0-2451-0503,0-2451-0727 Fax : 0-2451-0728 E-mail : bvg_grounp@hotmail.com
บริการในด้านกฎหมาย บริษัทของเรารับว่าความทั่วราชอาณาจักร และให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย บริการแบบครบวงจร ดังนี้
 • คดีเพ่ง        
 • คดีอาญา        
 • คดีแรงงาน        
 • คดีภาษีอากร
 • คดีทรัพย์สินทางปัญญา
 • คดีล้มละลาย
 • คดีอืนๆ
บริการในด้านจดทะเบียนธุรกิจ บริษัทของเรารับจดทะเบียน และขออนุญาติต่างๆ บริการแบบครบวงจร ดังนี้
 • จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ห้างหุ้นส่วน
 • จัดตั้งคณะบุคคล
 • จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
 • จดทะเบียนสิทธิบัตร
 • จดทะเบียน เลิก และชำระบัญชี
 • จดทะเบียน เข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • จดทะเบียน เข้าระบบภาษีธุรกิจเฉพาะ
 • จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง การโอนหุ้นและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
 • จดทะเบียนอื่นๆ
 • ติดต่อขอใบอนุญาติต่างๆ
 • ติดต่อหน่วยงานราชการต่างๆ
 • ภาษีเงินเดือน
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
 • ภาษีธุรกิจเฉพาะ
 • ภาษีป้าย
 • ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 • ภาษีบำรุงท้องที่        
 • ภาษียานพาหนะ
 • ให้คำแนะนำ วางแผน แก้ปัญหา ด้านภาษี
บริการด้านภาษี
 • จัดทำระบบบัญชี
 • จัดทำงบการเงิน        
 • จัดเตรียมเอกสาร เพื่อยื่นขอกระทรวงพาณิชย์และสรรพากร
 • รับเป็นตัวแทนเข้าพบเจ้าหน้าที่กระทรวงพาณิชย์และสรรพากร
 • รับเป็นที่ปรึกษาและแนะนำ วางแผน แก้ปัญหา ด้านบัญชี
 • รับตรวจสอบบัญชีทั้งระบบ
 • รับตรวจสอบบัญชีภายในองค์กร
 • วางระบบองค์กร
 • ให้คำปรึกษาในการบริหารงานองค์กร
 • บริหารโครงการหมู่บ้านจัดสรรค์และอาคารสูง
บริการด้านบัญชี
บริการด้านบริหาร